Ochrana dát

S týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme vás (LR Health & Beauty Systems GmbH), chceli informovať o tom, ako spracovávame a používame osobné údaje o vás ako návštevníkovi našej internetovej stránky (www.lrworld.com). Spoločnosť LR Health & Beauty Systems GmbH dodržiava požiadavky EÚ nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Spolkového zákona na ochranu údajov (BDSG, Bundesdatenschutzgesetz). Majte na zreteli, že pre náš obchod (shop.lrworld.de) platí tamojšie vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

1. Aké osobné údaje spracovávame za akým účelom a na akom právnom základe?

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktoré nám sprostredkujete, ktoré u nás vzniknú alebo ich inak zbierame. V súvislosti s využívaním našej internetovej stránky spracovávame o vás tieto osobné údaje:

1.1 Zadávanie údajov do kontaktného formulára

V našich kontaktných formulároch na tejto internetovej stránke, ktoré sú vám k dispozícii, máte možnosť zadávať vaše údaje alebo nám ich zaslať elektronickou poštou, keď s nami vstupujete do kontaktu.

1.1.1 Rozsah a účel spracovania údajov.

Pokiaľ z vášho zadania vyplynie, že sa zaujímate o to, ako sa stať partnerom v distribučnej sústave LR, spracujeme vaše osobné údaje na účel nadviazania a realizácie vášho postavenia ako partnera a posunieme ich príslušnému koncernovému podniku LR a distribučnému partnerovi, aby sa vaša záležitosť spracovala čo najlepšie. Pokiaľ sa zaujímate o to, ako sa stať partnerom LR v zahraničí, odošleme vaše osobné údaje príslušnej jednotke v zahraničí.

Vyššie uvedené údaje uchovávame a spracúvame, aby sme mohli odpovedať na vaše dopyty alebo aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie.

1.1.2 Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, pokiaľ vy ako záujemca dáte v dotaze svoj (konkludentný) súhlas na spracovanie údajov. Pokiaľ má emailový kontakt za cieľ uzavretie zmluvy, potom je ďalším právny základom pre spracovanie aj článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Pre ďalšie druhy dopytov môže byť právnym základom článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pretože je v našom záujme spracovať údaje na účel vybavenia vašej záležitosti.

1.1.3 Doba uchovávania

Údaje sa mažú hneď ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich zberu. Ukladanie vašich osobných údajov sa môže uskutočniť okrem toho aj vtedy, keď je to uvedené v právnych nariadeniach na úrovni Únie či národných štátov, v zákonoch alebo iných predpisoch, ktorým podliehame.

1.1.4 Možnosti odvolania

Kedykoľvek v budúcnosti môžete váš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. V takom prípade sa nebude dať pokračovať v konverzácii. Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené v priebehu vytvárania kontaktu, sa v takomto prípade zmažú, iba že by z právnych dôvodov (napr. povinnosť uchovávať podľa obchodného práva) ste boli povinní ich ukladať aj naďalej.

1.2 Údaje o využívaní/údaje o korešpondencii

Okrem toho pomocou tzv. cookies zbierame údaje o využívaní pri návšteve našej internetovej stránky. Podrobnosti k tomuto nájdete pod číslom 3.

1.3 Záznam údajov na serveri

Keď používate naše internetové stránky, ukladajú sa na našich serveroch údaje v dočasných súboroch (ako dátum a hodinový čas vašej návštevy, prezerané stránky a vyžiadané súbory, typ a verzia použitého internetového prehliadača, typ a operačný systém použitého koncového zariadenia, ako aj IP adresa).

Spracovanie zaznamenaných údajov na serveri je potrebné na poskytovanie internetových stránok a služieb z technických dôvodov a tiež aj na zabezpečenie bezpečnosti systému.

Právny podklad na spracovanie je aj náš oprávnený záujem poskytovať internetovú stránku s našimi službami (článok 6 (1) písm. f) GDPR). Spracovanie je naliehavo potrebné na využívanie našej internetovej stránky a nemožno proti tomu nemožno vzniesť námietku.

Tieto údaje sa vymazávajú najneskôr po 30 dňoch.

2. Prepojenia

Používame prepojenia z našich webových stránok na iné internetové prezentácie a služby tretích strán napr. na sociálne médiách, ako je Facebook, Twitter alebo Youtube. Za spracovanie údajov takýmito inými poskytovateľmi služieb na ich webových stránkach je výlučne zodpovedná tretia strana a uplatňuje sa ich politika ochrany osobných údajov.

3. Cookies

Aby sme mohli naše internetové stránky vytvoriť čo najviac užívateľsky príjemné a aby sme zvýšili relevanciu našej reklamy pre návštevníkov našich internetových stránok, my a naši partneri používame takzvané "cookies". Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na pevnom disku návštevníka. Umožňujú uchovávať informácie na určité časové obdobie a identifikovať počítač návštevníka. Stáva sa to čiastočne aj pomocou takzvaných sledovacích pixelov, ktoré nie sú uložené na pevnom disku návštevníka, ale môžu pomôcť rovnako ako cookie pri identifikácii počítača. V nasledujúcom texte výraz "cookies" zahŕňa technické cookies, ako aj sledovacie pixely a podobné technické metódy.

Ak ste prvýkrát navštívili našu internetovú stránku, oznámenie o ochrane osobných údajov sa zobrazí na vašej vstupnej stránke s textom súhlasu o cookies. Ak budete pokračovať v používaní internetových stránok a nebudete namietať voči používaniu cookies, tento súhlas bude uložený vo vašom prehliadači, takže toto upozornenie nemusíme znova zobrazovať na každej stránke. Ak toto upozornenie chýba vo vašom prehliadači (napríklad odstránením histórie prehliadania), toto upozornenie sa zobrazí, keď navštívite naše internetové stránky.

3.1 Ktoré cookies používame?

Na našich internetových stránkach používame dve kategórie súborov cookies: (1) Technicky potrebné súbory cookies, bez ktorých by boli obmedzené funkcie našich webových stránok a (2) voliteľné analytické, cielené a reklamné cookies:

3.1.1 Technicky potrebné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby ste mohli navigovať na našich internetových stránkach a používať ich funkcie. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o vás, ktoré sa majú používať na marketingové účely alebo uložiť, kde ste boli na internete. Tieto cookies sú špecifické pre reláciu a skončia po vašej návšteve internetovej stránky (relácie).

Zakázanie tejto kategórie súborov cookies by obmedzilo funkčnosť všetkých internetových stránok alebo ich častí.

 

3.1.2 Analytické cookies

Analytické súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú internetové stránky ako celok, napríklad ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či obdržali chybové hlásenia internetových stránok. Tieto cookies nezhromažďujú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie získané prostredníctvom týchto cookies slúžia výlučne na pochopenie a zlepšenie funkcie a servisu internetových stránok.

Zakázanie tejto kategórie cookies nemá vplyv na funkčnosť našich internetových stránok. V súčasnosti používame cookies alebo technológiu sledovania tejto kategórie etracker (číslo 3.1.2 (i)) a od Google Analtics (číslo 3.1.2 (ii)).

3.1.2. (i) Táto internetová stránka využíva technológie spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com) na zhromažďovanie a uchovávanie údajov na štatistické účely. Z týchto údajov sa pod pseudonymom vytvárajú profily používania. Na tento účel je možné použiť cookies. Údaje zhromaždené pomocou technológií etracker sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto internetovej stránky bez osobitného súhlasu príslušnej osoby a nespájajú sa s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Uložené údaje sa vyhodnocujú výlučne na štatistické účely a nedochádza k ich postúpeniu tretím osobám na obchodné ani žiadne iné účely. Zhromažďovanie a ukladanie údajov sa môže v budúcnosti kedykoľvek zrušiť alebo môžete zmeniť prednastavenia vášho prehliadača tak, aby sa cookies odmietali. Okrem toho môžete kliknutím na nasledovný link a dodržaním pokynov v ňom zabrániť ukladaniu osobných údajov v budúcnosti.

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

3.1.2. (ii) Na analýzu našich internetových stránok používame službu Google Analytics, internetovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Informácie získané z používania služby Google Analytics o používaní týchto internetových stránok sa odosielajú a ukladajú spoločnosťou Google na serveroch v USA. Aktiváciou anonymity IP na tejto internetovej stránke, Google však predtým skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Táto internetová stránka využíva funkcie služby Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa takzvané "cookies". Informácie generované prostredníctvom cookie o vašom používaní týchto internetových stránok sa zvyčajne odosielajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

V prípade aktivovania anonymity IP na tejto webovej stránke, Google predtým skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa odošle úplná adresa IP na server Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky Google použije tieto informácie pre prevádzkovateľa internetových stránok na vyhodnotenie vášho používania internetových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity internetových stránok. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google.

Môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies príslušným nastavením vášho programového prehliadača; upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosti Google a príslušných vami používaných dát internetovej stránky (vrátane vaše adresy IP) na Google ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom a nainštalovaním:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatívne k doplnku prehliadača (Browser-Add-On) alebo v prehliadačoch v mobilných zariadeniach, kliknite na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili zberu Google Analytics na tejto internetovej stránke (odhlásenie funguje iba v prehliadači a iba v tejto doméne). Pritom sa na vašom zariadení uloží súbor cookie na zrušenie (Opt-Out-Cookie). Ak vymažete svoje cookies v tomto prehliadači, musíte kliknúť na tento odkaz znova.

Zakázanie tejto kategórie cookies nemá vplyv na funkčnosť našich internetových stránok.

3.2 Právny(e) základ(y)

Spracúvame údaje generované cez cookies na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, lebo je v našom záujme vylepšovať kvalitu našej internetovej stránky a jej obsahu, a my sa cez cookies dozvieme, ako sa naša internetová stránka využíva. So spracovaním pozbieraných osobných údajov pomocou cookies môžete kedykoľvek vysloviť nesúhlas tak, že kliknete na vyššie poskytnuté prepojenia Opt-Out.

4. Postúpenie tretej osobe

Odhliadnuc od vyššie uvedených výnimiek (číslo 1.1) pri vašich dotazoch cez kontaktný formulár vaše osobné údaje tretím osobám neposúvame. Nezaoberáme sa najmä obchodom s adresami či údajmi. Vaše údaje spracúvame iba my alebo dôveryhodní poskytovatelia služieb, ktorí nám poskytujú IT služby v rámci dohôd uzavretých na zákazkové spracovanie.

5. Bezpečnosť

Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, najmä aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú chránené pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneným prístupom tretej osoby. Opatrenia sa nepretržite prispôsobujú zlepšeným technickým možnostiam.

6. Kontaktné informácie

Vaše otázky a návrhy týkajúce sa ochrany údajov sú pre nás veľmi vítané a dôležité. Môžete nás kontaktovať na tejto adrese:

Zodpovedné miesto: LR Health & Beauty Systems GmbH, Kruppstraße 55, 59227 Ahlen, [email]

Upozorňujeme na to, že za spracovanie vašich osobných údajov s partnermi, od ktorých ste boli propagovaní priamo a nepriamo, sme zodpovední spoločne (článok 26 GDPR). Ohľadom uplatnenia vašich práv na ochranu údajov sa obráťte, prosím, na nás.

7. Vaše práva

Podľa nariadenia GDPR ste oprávnení si od nás vyžiadať informáciu, opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania, uplatniť si vaše právo na prenosnosť údajov a vaše vyššie popísané právo na vyjadrenie nesúhlasu a tiež odvolať poskytnuté súhlasy. Pokiaľ viaže GDPR tieto práva na podmienky, platí to však iba vtedy, ak sú tieto splnené.

Za účelom uplatnenia vašich práv použite, prosím, vyššie uvedené kontaktné údaje. Pri uplatnení je potrebné preukázať vašu identitu, aby sa zabránilo neoprávnenému postúpeniu informácií tretej osobe.

Okrem toho ste oprávnení podávať sťažnosti príslušným dozorným orgánom. Pre nás zodpovedným orgánom dohľadu je garant pre ochranu údajov a informačnú slobodu Nordrhein-Westfalen/Severné Porýnie-Vestfálsko, Postfach/poštový priečinok 20 04 44, 40102 Düsseldorf. Pokiaľ máte pochybnosti o zákonnosti spracovania vašich údajov, informujte nás, prosím, aby sme vám to mohli objasniť.

8. Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Z času na čas sa môže vyžadovať prispôsobenie obsahu predložených upozornení k ochrane údajov. Preto si vyhradzujeme právo tieto kedykoľvek zmeniť. Taktiež na tomto mieste uverejníme zmenenú verziu politiky ochrany osobných údajov. Ak nás opäť navštívite, mali by ste si preto opäť prečítať upozornenia k ochrane údajov.

Stav, máj 2018